fbpx

Általános Szerződési Feltételek

 

I. Általános rendelkezések

1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.enabalnakkalvagyok.hu weboldalt (továbbiakban: Weboldal) látogatóként  használó személyek (a továbbiakban együttesen: Felhasználó vagy Látogató), valamint a Weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató) közti szerződéses jogviszony általános feltételeit, a Weboldal használatának feltételeit. Jelen ÁSZF rendelkezései hatályon kívül helyeznek minden korábbi megállapodást.

A Felhasználó a Weboldal megtekintésével, használatával, bármely szolgáltatásának használatával, azaz ráutaló magatartásával (pl. az oldal böngészése, szolgáltatás megrendelés, hírlevél igénylése, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et.

Az ÁSZF-re a magyar jog és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogszabályai az irányadóak, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Sztv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (GDPR rendelet). A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Az ÁSZF módosulását, módosítását a Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó a Weboldal és/vagy bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó/Igénybe vevő nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belüli felmondással felmondhatja a szerződését.

II. Részletes rendelkezések

1. Szolgáltató

A Weboldal, és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatások üzemeltetője:

Név: Sándor Judit EV

Elérhetőség: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 8. 10/1

E-mail: hello@enabalnakkalvagyok.hu

A tárhelyet a Netmasters Europe Kft. (1105 Budapest, Cserkesz utca 32., cégjegyzékszám: 09 09 025522, e-mail cím: szia@netmasters.hu) biztosítja.

2. A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei

2.1 Az „Én a Bálnákkal Vagyok” projektet a természet és a bálnák iránti szeretet hívta életre. Gyerekeknek és felnőtteknek szervezünk programokat a tengerek és óceánok élővilágával, védelmével kapcsolatban.
Ősztől tavaszig tartó előadásainkat a nyári szezonban olaszországi bálnales túrákkal koronázzuk meg.

E cél/küldetés megvalósítása érdekében az alább ismertetett szolgáltatásokat kínáljuk – részletesen a Weboldalon feltüntetve: 

Bálnales szolgáltatás (lásd még: www.facebook.com/enabalnakkalvagyok) – továbbiakban: Bálnales

Ismeretterjesztő előadás – továbbiakban: Előadás.

Hirdetéseket, ajánlatokat és más támogatott tartalmakat jelenítünk meg linkek segítségével (pl. hyperlink) a Weboldalon és különböző platformokon pl. Facebook-on, Instagram-on. Abból a kifejezett non-profit célból, hogy segítsünk tartalmakat, termékeket és szolgáltatásokat felfedezni, amelyeket más személy, vállalkozás és szervezet kínál.

Szolgáltató felhívja Látogatók figyelmét, hogy a Weboldal segítségével indított Bálnales-re és Ismeretterjesztő Előadás-ra vonatkozó foglalás és igénybevételre a „Bálnales túra és Ismeretterjesztő Előadások Szabályzat” elnevezésű szabályzatot – mely tartalmazza a mindenkor hatályos, érvényes ártáblázatot is – kell irányadónak tekinteni jelen ÁSZF rendelkezéseinek alkalmazása mellett.

A Weboldalon található szolgáltatások (pl. Bálnales) megrendelési folyamata kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történik, és ez az út irányadó a szerződéskötésre is.

Felek kikötik, hogy az elektronikus levél útján, illetve egyéni kommunikációs eszközzel tett nyilatkozat esetén a levél küldője, illetve az egyéni kommunikációs eszköz küldéskori birtokosa minősül a nyilatkozatot tevő személynek és Felek ezt akként tekintik, hogy a nyilatkozattevő személye megfelelően azonosított, illetve megfelel a Ptk. 6:7.§(3)bek.-ben foglalt tartalomnak a személy azonosítása tekintetében. A megrendelés és annak visszaigazolása, (továbbiakban: Megrendelt szolgáltatás) akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelt szolgáltatást igénybe vevőhöz (említésekor: Igénybe vevő), megérkezettnek, amikor az számukra hozzáférhetővé válik.

A jelen ÁSZF szerint – a Megrendelt szolgáltatások vonatkozásában – megkötött szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek. A szerződések nyelve a magyar. Szolgáltató nem csatlakozott magatartási kódexhez. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett levelezés, adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

2.2 Felmondás, elállás

A Megrendelt szolgáltatás tekintetében bármelyik Fél (Igénybe vevő és Szolgáltató) jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. A súlyos szerződésszegés tényét annak a félnek kell igazolnia, amelyik kezdeményezi azt.

Amennyiben Igénybe vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (továbbiakban: Fogyasztó), akkor a jelen ÁSZF tekintetében alkalmazandó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet – továbbiakban: Rendelet.

Ha Ön, mint Igénybevevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

E-mail: hello@enabalnakkalvagyok.hu

Postai levél: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 8. 10/1

A Fogyasztó a felmondás/elállás jogát a Megrendelt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

A Fogyasztó/Igénybe vevő nem gyakorolhatja felmondási/elállási jogát (Rendelet 20. §) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás teljesítését követően, illetve szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (különösen de nem kizárólagosan a Rendelet 29.§(1)bek a. és l.pontja).

Jelen esetben ez azt jelenti, hogy bizonyos szolgáltatásaink esetében nem gyakorolhatja felmondási jogát!

Ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Fogyasztó egyebekben, mint Igénybe vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A Látogató bármikor lemondhatja a hírlevelek igénylését a hírlevél alján lévő lemondó linkre kattintva, amennyiben Szolgáltató hírlevél szolgáltatást indít.

2.3 Hibás teljesítés
Igénybe vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően követelheti a hibás teljesítésből fakadó jogait.

3. Szellemi alkotások joga

Látogató, mint Felhasználó tudomásul veszi, hogy az enabalnakkalvagyok.hu, mint Weboldal egésze, mint önálló alkotás, szerzői jogi műnek minősül. A Weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás vagyoni jogainak jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): Sándor Judit EV a Szolgáltató, amennyiben a Felek erről külön másként nem állapodnak meg.

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot, a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos az enabalnakkalvagyok.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül. Az enabalnakkalvagyok.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen szerzői jogi oltalom alatt lévő anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Tulajdonos fenntartja minden szellemi alkotásokhoz fűződő jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint – amennyiben rendelkezik ilyennel – az internetes reklámfelületeire is.

Tilos továbbá a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

4. Adatvédelmi rendelkezések

Az adatvédelmi rendelkezések itt olvashatóak.

www.enabalnakkalvagyok.hu/adatvedelmi-tajekoztato

5. Egyéb rendelkezések

5.1 Felelősség korlátozása

A Weboldalon elérhető minden tartalmat észszerű szakszerűséggel és gondossággal biztosít Szolgáltató, és mindent megtesz azért, hogy biztonságos, megbízható és hibamentes környezetet biztosítson a Weboldal küldetése és azon található szolgáltatásainak megvalósításáért. Amennyiben észszerű szakszerűséggel és gondossággal járt el Szolgáltató, nem vállalja a felelősséget a következőkért: olyan hátrányokért, melyek nem a jelen ÁSZF és kapcsolódó szabályzatok általa való megszegéséből vagy más módon; intézkedéseiből erednek; olyan hátrányokért, amelyeket a jelen ÁSZF elfogadásakor sem a Látogató, sem az Igénybevevő, Felhasználó, sem Szolgáltató nem láthattak előre;  továbbá Szolgáltató észszerű befolyásán túlmutató eseményekért sem tud felelősséget vállalni.

5.2 A Szolgáltató kizárja felelősségét, az alábbi technikai-informatikai (IT) hibákért:

– bármilyen informatikai, technikai működési hiba a hálózaton, ami akadályozza a Weboldal általános, általában elvárható működését és a cikkek, információk, ajánlatok (hirdetések) megtekintését és esetleg adatvesztést eredményez, vagy

– a kommunikációs eszközök ilyen jellegű meghibásodása, vagy

– szoftver nem megfelelő működése, vagy

– programhiba által okozott hibák, események.

5.3 Abban a nem várt esetben, ha ellentmondás állna fenn bármely, jelen ÁSZF és egyéb, Weboldalhoz kötődő szabályzat rendelkezései között; az egyéb szabályzatban foglalt feltételek az irányadók, melyek nem lehetnek ellentétesek jogszabály kötelező rendelkezésével.

5.4 Ha jelen ÁSZF bármely része érvénytelen, a fennmaradó rész korlátozás nélkül hatályban marad. Ha jelen ÁSZF valamelyik rendelkezését Szolgáltató nem érvényesíti, az nem tekinthető joglemondásnak.

5.5 A Weboldalon esetlegesen megjelentett vélemények, visszajelzések, javaslatok, mindennemű korlátozás vagy kompenzációs kötelezettség nélkül felhasználhatóak Szolgáltató által,  Szolgáltató nem köteles bizalmasan kezelni ezeket.

Budapest, 2021. július 1.

Jelen ÁSZF utolsó módosítása: 2023. december 1.

Jelen dokumentum letölthető az alábbi linkről: Letölthető ÁSZF 20231201