fbpx

Bálnales Túra és Ismeretterjesztő Előadások Szabályzat

I. Általános szabályok

Jelen szabályzat szabályozza a Bálnales (említéskor:  Bálnales vagy Bálnales-túra), mint szolgáltatásra és az Ismeretterjesztő előadásokra való (említéskor:  Előadás) foglalást és az ezeken való részvételt, valamint a foglalással és részvétellel kapcsolatos feltételeket. A Bálnales és Előadás együttes említésükkor: Szolgáltatások.

Jelen szabályzat alapján a Weboldalon és a különböző médiumokban, fórumokon (pl. Facebook-on) megjelenített Bálnalesre, mint eseményre lehet jelentkezni, foglalást kezdeményezni, véglegesíteni a Weboldalon keresztül elérhető foglalási rendszerben. Jelen szabályzat tartalmazza a Weboldalon és a különböző közösségi média platformokon megjelenő Előadásokkal kapcsolatos rendelkezéseket.

Figyelem, a Szolgáltatások szolgáltatója és a jegyek értékesítője nem feltétlenül esik egybe! Jelen weboldalon jegyértékesítés történik.

A Bálnales akkor teljesül, ha a tenger és az időjárás lehetővé teszi, melyről minden esetben a hajó kapitánya dönt.

Szolgáltatásaink igénybevétele, teljesítése előtt kérlek, folyamatosan tájékozódj a mindenkori utazási feltételekről és esetleges egészségügyi előírásokról. Mi folyamatosan igyekszünk tájékoztatni ezekről is, de nem tudunk felelősséget vállalni az ezirányú tájékoztatásból, vagy a tájékoztatás elmaradása miatti esetleges károkért. Jótállást nem vállalunk.

Résztvevő:

Bálnales: aki, a foglalási rendszerben jelen szabályzat szerint Véglegesített foglalással rendelkezik, és részt vesz a Bálnalesen (belépett a hajó fedélzetére a hajó kapitányának engedélyével és a hajóstársaság hajóútra szóló jegyével), valamint megfelel a Bálnales által meghatározott életkori és egyéb feltételeknek.

Előadás: résztvevőnek kell tekintetni azt a 18. életévét betöltött személyt, akinek a cselekvőképessége nincs korlátozva. Korlátozottan cselekvőképes személy, aki betöltötte a 14 életévét. Az Előadásokon korlátozottan cselekvőképes személy részt vehet 18 évet betöltött, cselekvőképes személy felügyelete mellett.

A Résztvevő minden esetben, azaz mind a Bálnalesen, mind az Előadáson, mint természetes személy vesz részt a Szolgáltatásokon; a Szolgáltatásokon az ott irányadó jogok és kötelezettségek, mint természetes személyt jogosítják és kötelezik.

Kérjük, hogy jelezd felénk, ha fogyatékossággal élőként kívánsz részt venni a Bálnalesen vagy az Előadáson. Mindent megteszünk azért, hogy ez ne jelentsen akadályt a részvételben. De mivel a hajózásra speciális szabályozások vonatkoznak, kérlek, vedd figyelembe, hogy a hajóskapitány dönthet számodra kedvezőtlenül is.

Befizető: aki a Szolgáltatások ellenértékét kiegyenlíti.

Összeg, díj megfizetése és kiegyenlítése időpontja alatt banki/pénzintézeti utalás esetén: a számlán/díjbekérőn szereplő összeg, díj beérkezését értjük, azaz azt az időpontot, mikor jóváírásra kerül a számlán/díjbekérőn megjelölt összeg, díj a számlán/díjbekérőn megjelölt jogosult bankszámláján.

Szolgáltatások igénybevétele szempontjából:

Felnőtt: aki, betöltötte a 12. életévét. Bálnales szolgáltatás vonatkozásában a 12. életévét betöltött, de a 18. életévét még nem betöltött személy, valamint cselekvőképességében korlátozott személy vonatkozásában szükséges törvényes képviselő hozzájárulása és/vagy felügyelete a részvételhez.

Gyermek: minden 4 év feletti és 12. év alatti személy; aki az adott évben betöltötte a 4., illetve a 12. életévét még az adott évben nem töltötte be.

Kisgyermek: minden 0-4 év közötti gyermek; aki az adott évben a 4. életévét még nem töltötte be.

Véglegesített foglalás: Szolgáltató által visszaigazolt foglalás, mellyel kapcsolatban kiegyenlítésre került Szolgáltató számára a foglalási díj.

Szolgáltató: Weboldal (www.enabalnakkalvagyok.hu) üzemeltetője, Sándor Judit EV ötletgazda.

Vis maiornak számít: különösen, nem kizárólagosan a háború, felkelés, rádióaktív esemény, tömeges megbetegedés, járvány, természeti katasztrófa, szélsőséges időjárási események, hajózási akadály.

A Szolgáltató és a Résztvevő közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a Bálnales, Előadás időtartamáig tart.

A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségek itt találhatóak: http://jarasinfo.gov.hu/.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., vagy ezen a linken.

Amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van a Feleknek, úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető ezen a linken.

Felek kikötik, hogy az elektronikus levél útján, illetve egyéni kommunikációs eszközzel tett nyilatkozat esetén a levél küldője, illetve az egyéni kommunikációs eszköz küldéskori birtokosa minősül a nyilatkozatot tevő személynek és Felek ezt akként tekintik, hogy a nyilatkozattevő személye megfelelően azonosított, illetve megfelel a Ptk. 6:7.§(3)bek.-ben foglalt tartalomnak a személy azonosítása tekintetében.

II. Bálnales túra

A Weboldalon keresztül elérhető Bálnalesre, Bálnales időpontjaira, mint Szolgáltatásra való foglalás lehetőségét Szolgáltató biztosítja.

A foglalási rendszert jelen weboldal webshopja (wordpress.org/woocommerce alkalmazás) (továbbiakban említésekor: foglalási rendszer) biztosítja.

A lehetséges időpontokat, helyszíneket, lehetséges résztvevő személyek számát (ideértve az esetleges életkori és egyéb korlátozásokat is), Szolgáltató elérhetővé teszi Weboldalán, facebook oldalán (www.facebook.com/enabalnakkalvagyok) és egyéb felületeken. Szolgáltató fenntartja a résztvevő személyek számának és egyéb személyi feltételek korlátozását, mellyel szemben Résztvevő, Igénybevevő nem élhet kifogással, panasszal vagy megtérítési/kompenzációs, kártalanítási, kártérítési igénnyel.

A fent hivatkozott foglalási rendszeren kívül nincs lehetőség foglalni. Az ilyen kezdeményezéseket Szolgáltató elutasítja, melyről nem küld külön értesítést. Egyéni igény esetén lehetőség van Szolgáltató külön megkeresésére, de ennek teljesítésére felek külön megállapodása érvényes.

A Bálnales túra és így a Szolgáltatás: a kikötőből való indulástól, az arra jogosult Résztvevő személynek jelen szabályzat szerint a hajó fedélzetre lépésétől a kikötőbe való visszaérkezésig, azaz a hajó fedélzetének elhagyásáig tart. Átlagosan: 300 perc. Szolgáltató jelen szabályzatban tájékoztatja Résztvevőt, hogy a Bálnales időtartama ettől lényegesen is eltérhet, váratlan, előre nem látható események, vagy mulasztás, történés miatt, amely esetén Szolgáltató kizár minden felelősséget és igényt/kompenzációt, kártalanítást vagy kártérítést. Ilyen lehet pl. hajózási akadály, időjárási esemény és vis maior (ideértve még, nem kizárólagos jelleggel: háború, felkelés, rádióaktív esemény, tömeges megbetegedés, járvány, természeti katasztrófa, szélsőséges időjárási események), és olyan események is, melyek a hajótársaságot kötelezik, és kötelező jogszabályok által meghatározottak.

A Bálnales csak akkor teljesíthető, ha azt az időjárás és a tenger, a hajózási viszonyok lehetővé teszik, így mint ilyen, kockázati elemet tartalmaz, melyet Igénybevevő/Résztvevő a foglalás elindításával teljes mértékben elfogad.

Minden Bálnalesen, egy a Szolgáltató érdekkörében és képviseletében eljáró kapcsolattartó személy jelen van, a véglegesített foglalás időpontjában és a helyszínen. Szolgáltató kizárólag jegyértékesítési tevékenységet lát el. Szolgáltató a Bálnales szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a hajóra szóló jegy-értékesítésében való közvetítői (ügynöki) részvételre korlátozódik.

Szolgáltató kizárólag közvetített szolgáltatást nyújt a Bálnalesre vonatkozó részvételt biztosító jegyértékesítéssel.

II.1 A Bálnales túrára részünkre, mint Szolgáltató részére megfizetett díj (foglalási díj) az alábbiakat tartalmazza:

– a Weboldalon  – foglalási rendszeren – keresztül foglalt és véglegesített időpont, helyszín (kikötő), a foglalás során véglegesített   személy(ek) számára a férőhely(ek), azaz a foglalás garantálását (hajójegy) a Bálnales-túra foglalási díj határidőben történő megfizetése esetén: mely azt jelenti, hogy a foglalt és véglegesített időpontban és helyszínen, a hajó rendelkezésre áll (hajóra szóló jegy megvásárlását tartalmazza) a véglegesített foglalásnak megfelelő kikötőben. Ez alóli mentesülést csak jelen szabályzat tartalmazhat, és a hajózási/kikötői szabályzat és a hajóstársaság (utazási) szabályzata;

II.2 A foglalási díj nem tartalmaz:

–  túravezetést, idegenvezetést;

–  hajózás, hajóztatás és kapcsolódó szolgáltatásokat;

–  szállásfoglalást, szállással kapcsolatos semmilyen ügyintézést, utaztatást vagy fentieket segítő szolgáltatásokat;

–  Résztvevő személyek (velük utazó élőállatok), poggyászok, eszközeik biztosítását (ideértve minden Szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges felmerülő biztosítási eseménynek tekinthető történést, cselekedetet; különösen, de nem kizárólagosan ideértendő: élet-, baleset-, vagyonbiztosítás).

A hajóstársaság hajóján utazókra természetesen a hajóstársaság biztosítása az őket szabályozó jogszabályi környezetnek megfelelően kiterjed, ha nemzeti vagy Európai Uniós jogszabály kivételt nem tesz.

II.3 Bálnales részletes szabályok

II.3.1 “Megleshető” állatfajok:  A Bálnalesen Résztvevők részére nem garantáljuk, hogy látnak a www.enabalnakkalvagyok.hu/cetek oldalon felsorolt állatfajokat, bár ezen fajok szokásos útvonalán közlekedik a hajó; így erre hivatkozással minden igényt/kompenzációt, kártérítést, kártalanítást kizár Szolgáltató.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy engedélyezze a Bálnales térítésmentes ismétlését, a jegy vonatkozásában, mely alapján a jegyet újrafelhasználhatóvá minősíti. Erre akkor van mód, ha a weboldalon megjelölt bálna, cetféle, más állatfaj nem volt látható az adott Bálnalesen; mely esetben ez akkor teremt jogot a a Bálnales térítésmentes ismétlésére, amennyiben az adott Bálnales-túra hajóskapitánya ezt megerősíti a hajó elhagyása előtt (hajó elhagyása: kiszállás, hajó fedélzetének elhagyása). Ebben az esetben az adott Bálnales túra időpontjától számított egy évig érvényes még a hajójegy egy újabb Bálnalesre, feltéve, ha Résztvevő jelzi részvételi szándékát min. 30 nappal a tervezett, újabb Bálnales időpontja előtt a hello@enabalnakkalvagyok.hu e-mail címen a számla sorszámának feltüntetésével.

Jelen megismétlés lehetőségét nem mi garantáljuk, hanem a hajóstársaság, így ezen okból kifolyólag velünk szemben semmilyen igény, kompenzáció, kártérítés nem igényelhető, azokat kizárjuk. A már befizetett díjak, ellenértékek nem járnak vissza.

A Bálnales során tilos az élővilágot bármilyen formában zavarni, rongálni és/vagy károsítani. Az, aki ilyet követ el, köteles helytállni cselekedetéért és/vagy mulasztásáért.

A hajózásra vonatkozó  szabályozás elérhető a www.enabalnakkalvagyok.hu/utazasi-feltetelek oldalon, de kérjük, hogy ezt tájékoztatásnak tekintsd. Részletes információk a hajóstársaságnál elérhetőek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a hajózási szabályozásból eredő esetleges késésekért, az út elmaradásért és/vagy az utazási feltételekben beállott változásokért, vagy az abban foglaltak betartásáért vagy az emiatti esetleges károkért. 

Szolgáltató Biztosítást nem köt a Résztvevőkre. Szolgáltató minden ezzel kapcsolatos igényt/kompenzációt és felelősséget kizár, ideértve a kártalanítást és kártérítést is. Résztvevőknek maguknak kell a biztosításukról gondoskodniuk.

Természetesen a hajóstársaság biztosítása az őket szabályozó jogszabályi környezetnek megfelelően történik, ha nemzeti vagy Európai Uniós jogszabály kivételt nem tesz.

II.3.2 Résztvevő jogai és kötelezettségei:

–  Résztvevő köteles a visszaigazolt foglalásának megfelelő foglalás díját Szolgáltató és hajóstársaság által megadott határidőben kiegyenlíteni;

–  a Véglegesített foglalás szerinti kikötőben jogosult és köteles megjelenni a foglalt időpontban, helyszínen és személyekkel utazásra alkalmas állapotban. Amennyiben nem jelenik meg a véglegesített időpontban, abban az esetben a Szolgáltató a Résztvevő késéséért, meg nem jelenéséért nem vállal felelősséget. Résztvevőt nem illeti meg semmilyen kártalanítás vagy kártérítés, igényérvényesítés/kompenzáció ezen a jogcímen. A már befizetett foglalási díj nem jár vissza.

–  jogosult részt venni a véglegesített utazáson, Bálnalesen, kivéve jelen szabályzatban foglalt eseteket;

–  jogosult fotókat, videót készíteni a Bálnales során, mellyel nem zavarhatja/rongálhatja az élővilágot, a hajózást és Résztvevőket; mely fotókat és videókat csak és kizárólag magáncélú és nem kereskedelmi, vagy közvetve/közvetlen pénzszerzési jellegű használatra engedjük megosztani másokkal. Egyéb, esetleges kereskedelmi, üzleti felhasználás, megosztás (idetartozik, ha Facebook-on népszerűsítenéd saját terméked, csoportod is ezen fotókon vagy videókon keresztül) esetén kérjük, keress meg minket, hogy megtaláljuk a mindenki számára megfelelő megoldást. A megosztás semmilyen formában nem sértheti jó hírnevünket, alapvető jogainkat, különösen szellemi tulajdonhoz és annak védelméhez fűződő jogainkat. Résztvevő ezt köteles tiszteletben tartani, és fentiek megsértéséért és ezzel kapcsolatos kárért köteles teljes körűen helytállni.

– köteles és jogosult megismerni és betartani jelen szabályzatot, a kikötői és hajózási szabályzatot, valamint a hajóstársaság szabályzatait, mind a Bálnales megkezdésekor, mind a Bálnales tartama alatt és befejezésekor is, valamint köteles vállalni ezek be nem tartásából eredő felelősséget és esetleges ebből adódó fizetési és egyéb kötelezettségeket;

– köteles megtéríteni az általa vagy felügyelete alatt lévő gyermek(ek) és/vagy felügyelete alatt lévő más személyek által közvetve vagy közvetlenül okozott károkat a károsultnak;

– köteles a Bálnales túra befejezésével elhagyni a hajót/fedélzetet.

Résztvevő(k) Bálnalesen történő részvételre alkalmas állapotban vannak, amennyiben megfelelnek jelen szabályzatban foglaltaknak; különösen, de nem kizárólagosan a kikötői és hajózási szabályzatban foglaltaknak, valamint a hajóstársaság által előírtaknak.

Szabályozástól függetlenül a hajóstársaság jogosult megtagadni a Bálnales túrán való részvételét annak, akinél az alábbiak közül bármelyik fennáll (a felsorolás bővülhet a hajózásra vonatkozó szabályzatokban foglaltakkal, a hajó kapitánya által meghozott rendelkezésekkel a helyszínen):

– akinek nincs Véglegesített foglalása (ideértve a foglalási díj és túradíj) meg nem fizetését vagy késedelemmel történő kiegyenlítését);

– aki láthatóan olyan egészségügyi/pszichikai állapotban van, mely alkalmatlanná tesz Bálnales túrán való részvételre;

– aki nyilvánvalóan alkoholos befolyásoltság alatt áll, vagy bódult állapotban van;

– aki fegyveresen vagy felfegyverkezve kezdi meg az utazást.

Fentiekkel kapcsolatosan Szolgáltató vagy a hajótársaság személyzete javaslatot tehet, de a hajó kapitánya dönt, mely döntést nem köteles írásba foglalni és mely döntés ellen nincs helye panasznak, kifogásnak és mely döntéssel kapcsolatos minden igényt/kompenzációt, felelősséget kizár Szolgáltató, ideértve a kártalanítást és kártérítést is.

II.3.3 Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

–  Szolgáltató köteles biztosítani jelen szabályzat II.3.2 pontjában (Résztvevő jogai és kötelezettségei) felsoroltakat, azaz a Bálnales túra igénybevételének lehetőségét, a foglalást, melyekre Résztvevő a foglalási díj megfizetését követően jogosult;

–  Bálnalesen csak és kizárólag a Véglegesített foglalásnak megfelelő helyen és időpontban megjelenő Résztvevők vehetnek részt;

–  Szolgáltató jogosult és köteles jelen Szabályzat megsértése, be nem tartása és jelen Szabályzatban foglalt esetekben megtagadni vagy korlátozni Résztvevő számára a Véglegesített foglalás teljesítését, ellenérték/kompenzáció, kártalanítás, kártérítés megfizetése nélkül;

–  Szolgáltató továbbá jogosult és köteles kártérítést követelni, amennyiben kára keletkezik;

–  Szolgáltató fenntartja a Bálnales időpontjának és adatainak  (beleértve az induló kikötő és érkezési kikötő helyének) megváltoztatásának jogát, melyről az utazás megkezdését megelőzően – amennyiben lehetséges –  legalább 24 órával értesíti Résztvevőt; Ebből eredően nem kérhet Igénybevevő kártérítést, kompenzációt Szolgáltatótól.

–  Szolgáltató jogosult a foglalási és túradíjat követelni, illetve jelen szabályzat vagy ÁSZF megsértése esetén arra, hogy a foglalási díjnak (a hajójegy árának) megfelelő összeget felszámolja kárátalányként, mellyel összefüggésben beszámításnak helye van;

–  Szolgáltató jogosult és köteles a jelen Szabályzat szerint eljárni;

–  Szolgáltató – Résztvevő hozzájárulásával, valamint a hajóstársaság személyzete – a hajó kapitánya, a hajóstársaság és a kikötői szabályozás értelmében jogosult elkérni és megtekintésre átvenni a Szolgáltatás időpontjában és helyszínén a Résztvevő személyazonosító okmányait, egyéb személyes iratait személyazonossága, egyéb feltételek ellenőrzése és az okmányok érvényességének ellenőrzése céljából, melyet csak és kizárólag célhoz kötötten és kellő mértékben gyakorolhat;

–  Szolgáltató jogosult eltérni jelen Szabályzattól, ha azzal személyi sérülés, vagy jelentősebb vagyoni hátrány veszélyeztetése alól óv meg személyeket, élőlényeket, élővilágot, vagyontárgyakat, illetve ha Szabályzattól való eltérés kedvezőbb Résztvevőre, mint jelen Szabályzat betartása.

II.4 A foglalás és véglegesítésének lépései, valamint a díj kiegyenlítése:

A foglalási rendszer csak és kizárólag az időpontok és a Résztvevők kiválasztását szolgálja.

A Szolgáltató és Résztvevők (Szolgáltató és Résztvevők együttes említésekor: Felek) között a szerződés nem ezen a foglalási rendszeren keresztül kerül megkötésre.

II.4.1. Látogatóként a Weboldalon (www.enabalnakkalvagyok.hu/balnales) és más platformokon (pl. Facebook) is elérhető linkeken keresztül a foglalási rendszerbe belépve (felhasználói fiók létrehozása nélkül) kezdeményezhető a foglalás, bejelölve az ott megadott szempontok alapján a megfelelő időpontot és a személyek számát.

Foglalás lehetséges:

– minden Felnőttnek és Gyermeknek díjfizetési kötelezettséggel;

– Kisgyermeknek díjfizetési kötelezettség nélkül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megfelelő körülmények és a részvétel biztosításához szükséges, hogy a 18 év alatti személyek és a fogyatékosság vagy egyéb okból gondokság, gyámság alatt lévő és/vagy magáról egyáltalán nem vagy korlátozottan gondoskodni tudó, illetve cselekvőképességében korlátozott Felnőtt esetében (törvényes) felügyelet szükséges a Bálnalesen való részvételhez, melyet a Hajó kapitánya a helyszínen is ellenőrizhet személyes és egyéb hivatalos okmányok bemutatásával. A törvényes felügyelő/gondnok/gyám felel a felügyelete alatt álló személy károkozásáért teljeskörűen.

A Bálnalesen való részvételhez kötött testmagasság és súly korlátozás jelenleg nincs.

Kerekesszékkel és babakocsival megközelíthető a Bálnales és a részvétel is biztosított, de előzetesen jelezni szükséges, a foglalás indításakor (a foglalási rendszerben).

II.4.2 A foglalás kezdeményezése során először ki kell választanod a szolgáltatási csomagot („Mare Blu” vagy „Dolce Vita”; a részleteket lásd a www.enabalnakkalvagyok.hu/balnales oldalon), majd a kiválasztott csomagnak megfelelő gombra kattintva meg kell adnod a foglalásban Résztvevő személyek számát kategóriánként (Gyerek, Felnőtt, 0-4 éves). A „Kosárba teszem” gombbal a „Kosár” oldalra jutsz, ahol ellenőrizheted a foglalásodat, és beírhatod a Kupon kódot, amennyiben rendelkezel ilyennel. Ha minden adatot rendben találtál, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kell kattintanod.

A következő oldalon (https://enabalnakkalvagyok.hu/penztar/) kell megadnod a foglaláshoz szükséges adataidat (név, email cím, telefonszám, számlázási cím), a kiválasztott Bálnales túra időpontját, valamint a tervezett tartalék napok számát (amennyivel többet a térségben tartózkodsz a kiválasztott túranaphoz képest, hogy az esetleges időjárási kockázatot ki tudd védeni).

II.4.3. Az adatok megadása és ellenőrzése után ezen az oldalon maradva, bankkártyával tudod kifizetni a foglaló összegét. Ehhez meg kell adnod a bankkártya adatokat (kártyaszám, érvényesség (hó/év) és CVC kód). A bankkártya adatok megadása után el kell fogadnod az ÁSZF-ünket, az Adatvédelmi Tájékoztatónkat, az Utazási Feltételeket és a Bálnales túra és Ismeretterjesztő Előadások Szabályzatot, majd a „Foglalás elküldése” gombra kattintva elküldeni a foglalást és ezzel párhuzamosan elindítani a bankkártyás fizetést.

A bankkártyás fizetési alkalmazást a Stripe Inc. (székhely:185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107 (USA) szolgáltatja.

II.4.4. A foglaló sikeres kifizetése után értesítő emailt (említésekor: értesítő e-mail) küldünk a foglalás kezdeményezése során megadott e-mail címedre, mely tartalmazza a foglalás részleteit, valamint a fizetésedről a számlát, rajta a bálnales időpontjával.

Az értesítő e-mail tartalmazza a lényeges adatokat, különösen a következőket:

–  Bálnales-túra adatai (helyszín (ország, város), időpont (dátum, időpont: óra, perc);

–  Bálnales-túra kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon és e-mail cím);

–  Csatolt számla (alanyi adómentes, magyar forintban kiállított, mely a foglalási díjról szól);

–  Foglalást kezdeményező és véglegesítő személy neve, elérhetőségei. Kérlek, olyan elérhetőségeket adj meg, melyeket rendszeresen és jogosan használsz;

–  Befizető adatai;

–  Résztvevők létszáma kategóriánként;

–  egyéb, lényegesnek minősített információk.

Az értesítő emailhez csatolt számla tartalmazza a következőket:

–  Foglalási díj összege

–  Résztvevők létszáma kategóriánként

–  Bálnales-túra adatai (helyszín (ország, város), időpont (dátum, időpont: óra, perc);

–  Foglalást kezdeményező és véglegesítő személy neve, számlacíme

Ezt az e-mailt általában néhány percen, de legkésőbb 1 munkanapon belül megkapod Tőlünk, mint Szolgáltatótól. Amennyiben ez az email a számlával nem érkezik meg hozzád ezen határidőn belül, kérjük, hogy ellenőrizd a megadott email címet és a postafiókod Spam mappáját is, és ha ott sem találod, vedd fel velünk a kapcsolatot a hello@enabalnakkalvagyok.hu email címen.

Az ebben az értesítő emailben szereplő adatokkal és információkkal jön létre köztünk, mint Felek között a szerződés. A szerződés szerves részét képezi jelen szabályzatban foglaltak (ideértve ÁSZF, utazási feltételek, és minden jelen szabályzatban nevesítettek).

A foglalás során megadott e-mail cím helyességéért, helytállóságáért, valódiságáért, vagy arra történő kézbesíthetetlenségért nem vállalunk felelősséget, kizárunk minden ezzel kapcsolatos igényt/kompenzálását, kártalanítást, kártérítést; ezért kérjük, hogy egy olyan e-mail elérhetőséget adj meg, amit rendszeresen használsz, és jogosan van a használatodban.

II.4.3. A foglaló sikeres befizetését követően az értesítő email mellett egy visszaigazoló emailt is küldünk, mely az alábbi adatokat tartalmazza:

–  Bálnales-túra adatai (helyszín (ország, város), időpont (dátum, időpont: óra, perc);

–  Bálnales-túra kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon és e-mail cím);

–  Túradíj összege (euróban, közvetlenül a Bálnales túra előtt, a kikötőben fizetendő)

–  egyéb, lényegesnek minősített információk.

Kérünk, hogy a részedre, mint Igénybevevőnek küldött e-mailben rögzített adatokat ellenőrizd, abból a szempontból, hogy az megfelel-e a foglalás kezdeményezése során megadott adatoknak, illetve hogy a megadott adatok, információk valósak, valódiak, helyesek, helytállóak-e. A foglalási rendszer erre kifejezetten külön is felhívja figyelmedet. Az adatok ezt követően már nem módosíthatóak, ezekkel az adatokkal fog véglegesítődni a foglalás. Igénybevevőként köteles vagy jelezni az esetleges eltéréseket, elírásokat, nem megfelelő adatokat, információkat Nekünk válasz e-mailben, legkésőbb a Bálnales időpontját megelőző 72 órán belül. Ezen időtartamon belül van lehetőséged módosítani, törölni, átfoglalni másik időpontra is. Ezt követően jogosultak vagyunk Neked a Véglegesített foglalásodnak megfelelő díjakat felszámolni.

Legkésőbb a hajóút előtt észszerű időn belül hívunk telefonon is, hogy még egyszer egyeztessük a részleteket.

Minden elektronikus levél (e-mail) kézbesítettnek számít az általunk való elküldéssel, mert számodra ezzel hozzáférhetővé válik; kivéve, ha részünkre a levelezőrendszerünk értesítést küld annak sikertelenségéről és a sikertelenség oka a mi érdekkörünkben felmerült okból következett be.

II.4.4. A Bálnales túradíját a Bálnales túra helyszínén, a hajó indulása előtt tudod kifizetni euróban. Az árjegyzéket itt találod.

Amennyiben kifizetted részünkre a foglalási díjat, és legalább 45 naptári nappal a Bálnalest megelőzően jelzed részünkre írásban, hogy mégsem tudsz résztvenni a Bálnalesen és kéred az alábbiakat, akkor nem érvényesítjük veled szemben a IV. pontban meghatározott kötbért, azaz a már megfizetett foglalási díj újból felhasználható általad, amennyiben kéred Tőlünk aktuális foglalásod törlését, és jelzed átfoglalási igényedet. A ténylegesen választott új időpont kiválasztására és lefoglalására (továbbiakban: Átfoglalásra) 1 naptári év áll rendelkezésedre a foglalt időponttól kezdődően. Az egy naptári év leteltét követően a befizetett foglalási díjat nincs módunkban visszautalni részedre (lásd II.3.1 pont). Az Átfoglalással kapcsolatban kizárunk minden kártérítési, megtérítési, kompenzációs igényt.

II.4.5. A foglalás véglegesített, amennyiben fentiek szerint jártunk el, és a Bálnales-túra foglalási díja a megadott határnapig jóváírásra/kiegyenlítésre került számlánkon. Ezzel garantáljuk helyedet/helyeteket a hajón a Bálnales-túrán.

II.4.5.1 A díj mindig előre esedékes:

1. Foglalási díj: mely online, bankkártyával fizetendő, és amely tartalmazza az általad foglalt időpontra és helyszínre és a meghatározott személyekre (Résztvevőkre) vonatkozóan a Bálnalesre való foglalás rögzítését.

Ezt a díjat magyar forintban vagy köteles kiegyenlíteni, melyet követően kerül kiállításra az alanyi adómentes és magyar forintban megadott számla. A kiegyenlítés kizárólag online, bankkártyával, a foglalási rendszerünkön keresztül lehetséges.

Befizetőként köteles vagy a foglalásnak megfelelő adatokat (név, email cím) feltüntetni az utalásban.

A foglalási díj összegének kiegyenlítését követően kerül kiállításra a számlánk, mely további pénzügyi teljesítést nem igényel, és szintén elektronikusan kerül megküldésre Befizető részére.

Amennyiben a Résztvevő és Befizető személye elválik egymástól, Résztvevő részére számlamásolat kerül kiállításra, amennyiben kéri.

A foglalás véglegesítését Szolgáltató végzi.

2. Túradíj: A foglalási díj megfizetését követően a foglalásod véglegesedett, tehát jogosult vagy a Bálnalesen a visszaigazoló e-mail szerint résztvenni, amennyiben a túradíj kiegyenlítésre kerül. A túradíj kiegyenlítéséért Te felelsz. 

A hajóra szóló jegyet a Bálnales helyszínen euróban vagy köteles megvásárolni készpénzben. 

A vásárlást követően kerül kiállításra a számla, és átadásra kerül részedre a hajójegy.

Amennyiben a Résztvevő és Befizető személye elválik egymástól, Résztvevő részére számlamásolat kerül kiállításra, amennyiben kéri.

A hajójegy megvásárlásával kötelezed magad, hogy mint Résztvevők és felügyeleted (gondnokság/gyámság is idetartozik) alatt állók (cselekvőképességében korlátozott személyek, gyermekek, kisgyermekek) betartjátok a hajóstársaság által előírt szabályzatokban foglaltakat.

A foglalási díj és a túradíj (a hajóra szóló jegy) teljes összege a Bálnales kezdetén a hajóra szállás előtt kiegyenlítésre kell kerüljön.

A foglalásod során megadott adatokat, információkat valódinak és valósnak, tekintjük. Mi, mint Szolgáltató fenntartjuk azon jogunkat, hogy a foglalást nem véglegesítjük, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy az általad, mint Igénybevevő/Résztvevő által megadott bármely adat nem valós, valódi illetve hiányos. Ebben az esetben a megfizetett összegeket, díjakat semmilyen okból kifolyólag nem vagyunk kötelesek visszafizetni.

II.4.5.2 Elállás, felmondás

A Bálnalesre történő jegyértékesítés vonatkozásában az elállás jogát kizárjuk, a felmondás jogát pedig csak a Bálnales túra megkezdésééig gyakorolhatod.

Bálnales túra megkezdésének számít, ha a Bálnales-t biztosító hajó fedélzetére a Rajtunk keresztül kapott hajójegy és a hajó kapitányának engedélyével beléptél, azzal a céllal, hogy résztvegyél a Bálnalesen (továbbiakban: Bálnales-túra megkezdése).

Szeretnénk felhívni a figyelmedet, hogy ha Fogyasztóként vetted igénybe a Szolgáltatásunkat: tehát önálló foglalkozásodon és gazdasági tevékenységeden kívül eső célok érdekében eljárva, mint természetes személy vetted igénybe, akkor nem gyakorolhatod Fogyasztóként megillető elállási jogodat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységhez kapcsolódik szolgáltatásunk és meghatározott teljesítési határidőre/határnapra szól (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§(1)bek a. és .l.pontja), illetve a hajóra lépést követően a teljesítés megtörténik.

A teljesítést kifejezett, előzetes beleegyezéseddel kezdjük meg, így ha a Bálnalest biztosító hajó fedélzetére a Rajtunk keresztül kapott hajójegy és a hajó kapitányának engedélyével beléptél, azzal a céllal, hogy résztvegyél a Bálnalesen, ezt úgy tekintjük, hogy a teljesítést megkezdtük, a Te kifejezett, előzetes beleegyezéseddel; ezt követően már nincs módodban gyakorolni elállási vagy felmondási jogodat.

További szabályok:

  1. Felmondási vagy elállási jogoddal kapcsolatban továbbiakban is állunk rendelkezésre, illetve ide tudod eljuttatni írásban jognyilatkozataidat, észrevételeidet:

Sándor Judit EV

E-mail: hello@enabalnakkalvagyok.hu

Postai levél: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 8. 10/1

  1. Felmondás vagy elállás esetén a tudomásszerzés időpontjának az email hozzánk való megérkezésének a napját kell tekinteni, mely megegyezik az e-mail elküldésének napjával, kivéve ha jelezzük feléd, hogy leveled nem nálunk fennállt vagy fennálló informatikai hibára visszavezethetően nem került kézbesítésre vagy jelentős késedelemmel került kézbesítésre. E jelzésünk értelmében elfogadod, hogy leveled a mi általunk megadott időpontban került kézbesítésre. Amennyiben postai úton küldöd meg elállási vagy felmondási nyilatkozatodat, akkor a levél általunk való kézhezvételével tekintjük kézbesítettnek a nyilatkozatot. Ha igazolod, hogy szabályszerűen postára adtad a leveled postai feladóvevénnyel, abban esetben, ha mi nem vesszük át, vagy sikertelen volt a kézbesítés egyéb okok miatt, akkor vállaljuk, hogy a 2. sikertelen postai kézbesítést követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintjük postai leveledet.

  2. Ha időjárás vagy más vis maior miatt a hajó kapitánya úgy dönt, hogy a hajó nem indul, alternatív időpontokat ajánlunk a következő 2 munkanapon belül e-mailben, amennyiben lehetséges. Ha ezek közül egyik sem megfelelő (vagy akkor sem indul a hajó), akkor a foglaláshoz képest az Átfoglalás szabályai szerint járunk el (II.4.4. pont). Egyebekben a már befizetett díjak (foglalási, túradíj – azaz a hajójegy ára) nem jár vissza, de Szolgáltató jogosult ettől eltekinteni.

III. Előadások

Az “Én a bálnákkal vagyok projekt” része, hogy ismeretterjesztő előadásokon keresztül a tengerek, óceánok élővilága és környezetvédelme iránt érzékenyítsen és edukáljon kicsiket és nagyokat egyaránt. Ezen cél elérése érdekében szervez és tart előadásokat az “Én a Bálnákkal Vagyok”, ötletgazdája, Sándor Judit EV. Az Előadások keretében a tengerek, óceánok élővilágáról, környezetvédelméről tematikus előadásokat tartunk, minden alkalommal más és más a témában.

Az Előadásokon való részvétel belépőjegy vásárláshoz kötött, és azokon 18. életévét betöltött, nagykorú, cselekvőképes személyek és 14. életévüket betöltött személyek, cselekvőképes és 18. évet betöltött felnőttek felügyeletével vehetnek részt.

A Weboldalon keresztül elérhető Előadásokra, Előadások időpontjaira jelentkezni, valamint arra szóló belépőjegyet megvásárolni a fizetési és foglalási rendszer weboldalán lehetséges.

Az Előadásokra szóló jegyek és időpontok (foglalás) tekintetében a foglalást és fizetést bonyolító weboldalán található rendelkezések, szabályozások az irányadók, az teljes mértékben azt a rendszert üzemeltető weboldal szolgáltatója rendelkezési körébe tartozik. Ennél fogva az időpontokra történő foglalással és jegyvásárlással kapcsolatos minden felelősséget, megtérítési igényt, kártérítést, kompenzációt Szolgáltató (Sándor Judit EV) kizár. A foglalást és fizetést bonyolító weboldal további említésekor: Belépőjegy értékesítő szolgáltató, melyet Szolgáltató nyilvánvaló módon megjelöl a Weboldalán.

A lehetséges időpontokat, helyszíneket, lehetséges résztvevő személyek számát (ideértve az esetleges életkori és egyéb korlátozásokat is), Szolgáltató elérhetővé teszi Weboldalán, Facebook oldalán (www.facebook.com/enabalnakkalvagyok) és egyéb felületeken. Szolgáltató fenntartja a résztvevő személyek számának és egyéb személyi feltételek korlátozását, mellyel szemben Résztvevő, Igénybevevő nem élhet kifogással, panasszal vagy megtérítési/kompenzáció, kártalanítási, kártérítési igénnyel.

A fent hivatkozott Belépőjegy értékesítő szolgáltató weboldalán kívül nincs lehetőség foglalni, belépőjegyet vásárolni. Az ilyen kezdeményezéseket Szolgáltató elutasítja, melyről nem küld külön értesítést.

Egyéni igény esetén lehetőség van Szolgáltató külön megkeresésére, de ennek teljesítésére felek külön megállapodása érvényes. Egyéni igény körébe esik pl. a Weboldalon található gyerekprogramok lehetősége.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Előadások saját hatáskörben való elhalasztására, vagy meg nem tartására. Ezen és kizárólag csak ezen esetekben Résztvevő részére Szolgáltató visszatéríti a megvásárolt belépőjegy árát, vagy lehetőséget biztosít arra, hogy a belépőjegy megvásárlásától számított egy naptári évig a belépőjegyet más időpontban, témában tervezett és a Belépőjegy értékesítő szolgáltató weboldalán meghirdetett Előadásra beváltsa, mely igényről Résztvevő köteles Szolgáltatót értesíteni, az elhalasztott vagy elmaradt Előadás időpontjától számított 8 napon belül írásban. Egyebekben a már befizetett belépőjegy ára nem jár vissza, de Szolgáltató jogosult ettől eltekinteni.

A belépőjegy árának visszatérítéséről, vagy más időpontban való felhasználhatóságáról Szolgáltató saját hatáskörben dönt; melyből kifolyólag eredő igényt, kompenzációt, kártérítést kizár Szolgáltató.

A Belépőjegy értékesító szolgáltató az Előadás szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésében való közvetítői (ügynöki) részvételre korlátozódik. Az Előadásnak a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása az Előadás szervezőjének a kötelezettsége.

III.1 A Belépőjegy értékesítő szolgáltató weboldalán keresztül megfizetett, megvásárolt belépőjegy feljogosítja a belépőjegyben foglalt tartalommal a Résztvevőt az Előadáson való részvételre. Az előadásokra való jegyvétel tekintetében kérjük betartani az életkori megkötéseinket, mivel az Előadások tartalma ennek a korosztálynak szól.

III.2 A Résztvevő köteles betartani az Előadás helyszínének minden szabályozását, különösen de nem kizárólagosan a helyben megismerhető házirendet, melyhez való hozzáférés az Előadás helyszínét biztosító szolgáltató kötelessége. Az Előadás helyszínét az adott Előadás szervezője biztosítja, amennyiben mégsem, akkor erről a résztvevők az Előadás helyszínén értesítve lesznek.

Az Előadások helyszíne minden esetben Magyarország.

Szolgáltató Biztosítást nem köt a Résztvevőkre. Az Előadások maximum  40 fő részvételével tarthatóak meg. Mindenki saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatást.

III.3.1 Résztvevő jogai és kötelezettségei:

–  Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a belépőjegyen feltüntetett személy és a ténylegesen résztvevő személyek azonosságát. Azon személy, aki megfelel a jelen szabályzat szerinti életkori megkötésnek és  belépőjeggyel rendelkezik, annak részvételét biztosítja Szolgáltató az Előadáson.

–  Szolgáltató vagy a helyszínt biztosító szolgáltató kérésére résztvevő felkérhető, hogy igazolja életkorát arcképes igazolvány felmutatásával. Ha résztvevő nem kíván eleget tenni a felkérésnek, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja az Előadáson való részvételét, mellyel összefüggésben minden megtérítési igényt, kompenzációt, kártérítést kizár.

–  a Résztvevő jogosult és köteles megjelenni az Előadás megkezdését megelőző elvárható időpontban, de legkésőbb az Előadás megkezdését megelőző 5. percig; és az Előadás helyszínen a belépőjegy birtokában és a belépőjegy felmutatását követően az Előadáson jogosult részt venni;

–  Résztvevő jogosult és köteles az előadáson arra alkalmas állapotban megjelenni és részt venni azon; Amennyiben nem jelenik meg az Előadás előtt elvárható időpontban, abban esetben a Szolgáltató a Résztvevő késéséért, meg nem jelenéséért nem vállal felelősséget   és megtagadható az Előadáson való részvétele. Résztvevőt nem illeti meg semmilyen kártalanítás vagy kártérítés,   igényérvényesítés/kompenzáció ezen a jogcímen;

–  jogosult fotókat, videót készíteni az Előadás során, mellyel nem zavarhatja/akadályozhatja az Előadás megtartását, az Előadáson résztvevő személyeket, előadókat stb. Az elkészített fotók és videók csak és kizárólag magáncélú és nem kereskedelmi, vagy közvetve/közvetlen pénzszerzési jellegű használatra engedjük megosztani másokkal. Egyéb, esetleges kereskedelmi, üzleti felhasználás, megosztás (idetartozik, ha facebook-on népszerűsítenéd saját terméked, csoportod is ezen fotókon vagy videókon keresztül), esetében kérjük, keress meg; hogy megtaláljuk a mindenki számára megfelelő megoldást. A megosztás semmilyen formában nem sértheti jóhírnevünket, alapvető jogainkat, különösen szellemi tulajdonhoz és annak védelméhez fűződő jogainkat. A megosztást emellett megtilthatja az Előadáson résztvevő előadó is (idértve az Előadás során megtekintett bármilyen eszközzel rögzített irat (nyomtatott és elektronikus), kép, hang-, videófelvétel) külön, saját, mint szerzőt, vagy mint szerzői joghoz (szellemi termékhez, szomszédos jogokhoz) kapcsolódó vagyoni értékű jogosult jogán. Résztvevő ezt köteles tiszteletben tartani és fentiek megsértéséért és ezzel kapcsolatos kárért köteles teljeskörűen helytállni.

– köteles és jogosult megismerni és betartani jelen szabályzatot, a helyszínt biztosító szolgáltató és a Belépőjegy értékesítő szolgáltató szabályzatait, valamint köteles vállalni ezek be nem tartásából eredő felelősséget és esetleges ebből adódó fizetési és egyéb kötelezettségeket;

– köteles megtéríteni az általa vagy felügyelete alatt lévő gyermek(ek) és/vagy felügyelete alatt lévő más személyek által közvetve vagy közvetlenül okozott károkat a károsultnak;

– köteles az Előadások megtartásának befejezésével elhagyni az Előadás részére fenntartott helyszínt.

Résztvevő(k) az Előadáson való részvételre alkalmas állapotban vannak, amennyiben megfelelnek jelen szabályzatban foglaltaknak.

Szabályozástól függetlenül Szolgáltató is jogosult megtagadni az Előadáson való részvételét annak, akinél az alábbiak közül bármelyik fennáll:

– aki nem rendelkezik Belépőjeggyel az Előadás megkezdéséig;

– aki láthatóan olyan egészségügyi/pszichikai állapotban van, mely alkalmatlanná tesz őt az Előadáson való részvételre;

– aki nyilvánvalóan alkoholos befolyásoltság alatt áll, vagy bódult állapotban van;

– aki fegyveresen vagy felfegyverkezve jelenik meg a helyszínen.

Fentiekkel kapcsolatosan Szolgáltató a döntését nem köteles írásba foglalni és mely döntés ellen nincs helye panasznak, kifogásnak és mely döntéssel kapcsolatos minden igényt/kompenzációt, felelősséget kizár Szolgáltató, ideértve a kártalanítást és kártérítést is.

III.3.2 Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

– Szolgáltató köteles biztosítani jelen szabályzat III.3.1 pontjában (Résztvevő jogai és kötelezettségei) felsoroltakat, azaz az Előadáson való részvétel lehetőségét, a foglalást, melyekre Résztvevő a Belépőjegy megfizetését követően jogosult, melynek lebonyolításához Szolgáltató közvetítőt vesz igénybe: a Belépőjegy értékesítő szolgáltató személyében;

– az Előadáson csak és kizárólag a belépőjegynek megfelelő helyen és időpontban megjelenő Résztvevők vehetnek részt;

– Szolgáltató jogosult és köteles jelen Szabályzat megsértése, be nem tartása és jelen Szabályzatban foglalt esetekben megtagadni vagy korlátozni Résztvevő számára az Előadáson való részvétel teljesítését, ellenérték/kompenzáció, kártalanítás, kártérítés megfizetése nélkül;

– Szolgáltató továbbá jogosult és köteles kártérítést követelni, amennyiben kára keletkezik;

– Szolgáltató fenntartja az Előadás időpontjának és adatainak megváltoztatásának jogát, melyről az Előadás megkezdését megelőzően – amennyiben    lehetséges – legalább 24 órával értesíti Résztvevőt; Ebből eredően nem kérhet Igénybevevő kártérítést, kompenzációt Szolgáltatótól.

– Szolgáltató jogosult a belépőjegy ellenértékét követelni, illetve jelen szabályzat vagy ÁSZF megsértése esetén arra, hogy a belépőjegy árának megfelelő összeget felszámolja kárátalányként, mellyel összefüggésben beszámításnak helye van;

– Szolgáltató jogosult és köteles a jelen Szabályzat szerint eljárni;

-Szolgáltató – Résztvevő hozzájárulásával jogosult elkérni és megtekintésre átvenni a Szolgáltatás időpontjában és helyszínén a Résztvevő személyazonosító okmányait, személyazonossága, életkorának és az okmányok érvényességének ellenőrzése              céljából, melyet csak és kizárólag célhoz kötötten és kellő mértékben gyakorolhat;

– Szolgáltató jogosult eltérni jelen Szabályzattól, ha azzal személyi sérülés, vagy jelentősebb vagyoni hátrány veszélyeztetése alól óv meg személyeket, élőlényeket, élővilágot, vagyontárgyakat, illetve ha a Szabályzattól való eltérés kedvezőbb Résztvevőre, mint jelen   Szabályzat betartása.

III.4 A belépőjegy megvásárlásának lépései, valamint a belépőjegy megvásárlásának kiegyenlítése:

Szolgáltató ezt a Belépőjegy értékesítő szolgáltató igénybevétele, mint közvetítő szolgáltatón keresztül biztosítja. A belépőjegy megvásárlásának folyamatára, valamint a belépőjegy megvásárlásának kiegyenlítésére a Belépőjegy értékesítő szolgáltató szabályzatai irányadóak, melyeket Résztvevő köteles megismerni és betartani. Ezek be nem tartásából eredő károkat, igényeket Résztvevő viseli teljeskörűen.

Abban a nem várt esetben, ha mint Résztvevő nem jelennél meg az Előadás előtt elvárható időben és ez neked felróható (tehát nem mentetted ki meg nem jelenésedet és/vagy olyan okra hivatkoztál, mely nem rajtad kívül álló ok), abban az esetben a belépőjegy árának megfelelő összeget kötbér jogcímén jogosultak vagyunk neked felszámítani, kárátalányként. Természetesen, amennyiben írsz nekünk és kimented magad olyan okból kifolyólag, melyre nem volt ráhatásod, tehát neked nem felróható; abban az esetben eltekinthetünk a kötbértől.

III.5 Elállás, felmondás

Tekintettel arra, hogy a belépőjegy megvásárlása és így ezzel az Előadás időpontjának megválasztása a Belépőjegy értékesítő szolgáltató weboldalán az ott meghatározott szabályzatok, szabályok alapján történik, az elállásra és felmondásra is ezen szabályok szerint van mód, kivéve ha jogszabály másként rendelkezik.

IV. Kötbér – jogvesztés kikötése

Résztvevő jelen szabályzattal, mely a szerződés részét képezi, kötbér fizetésére kötelezi magát, melyet jogosult (Szolgáltató) felhívására köteles kiegyenlíteni.

Kötbér az alábbi – Résztvevőnek felróható szerződés-szegési – esetekben kerül felszámításra:

– Szolgáltató részéről előírt pénzösszegek, díjak meg nem fizetése; vagy

– Szolgáltató részéről előírt pénzösszegek, díjak késve fizetése esetére (fizetési határidő elmulasztása/be nem tartása), mely alkalmas arra, hogy a Szolgáltató részéről a teljesítés ellehetetlenüljön vagy elmaradjon; vagy

– Résztvevő a Bálnales esetén a foglalási díj megfizetését követően nem jelenik meg a Bálnales-túra időpontjában és helyszínén; illetve

– Résztvevő a Bálnales esetén a foglalási díj megfizetését követően extrém rövid határidőn (túra előtt 3 munkanappal) belül lemondja a részvételét a Bálnales túrán

– Résztvevő az Előadás esetén a belépőjegy megvásárlását követően nem jelenik meg az Előadás időpontjában és helyszínén.

Kötbér mértéke:

Bálnales esetén: a túradíj mindenkori összege a foglalás adatai alapján, melyet Felek méltányos kárátalányként közösen elfogadnak annak összegszerűségében és mértékében.

Előadás esetén: a belépőjegynek megfelelő összeg, melyet Felek méltányos kárátalányként közösen elfogadnak annak összegszerűségében és mértékében.

Szolgáltató jogosult beszámítással élni kötbér követelése tekintetében minden Résztvevő/Befizető által Szolgáltató részére megfizetett pénzösszegek tekintetében, melyet a részes felek elfogadnak.

Résztvevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Kimentési oknak számít, ha kötelezett (Résztvevő) bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső körülmény okozta.

A kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.

Szolgáltató jogosult a kötbér mellett érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát.

Szolgáltató jogosult a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelni, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

Szolgáltató kiköti azt a jogát, mely szerint élhet a jogvesztés jogával, abban az esetben, ha nem érvényesíti a fentiek szerinti kötbér igényét. Ebben az esetben a Résztvevő nem vehet részt a Bálnalesen vagy Előadáson. Ezen jogát Szolgáltató csak Résztvevő szerződésszegése, szabályszegése esetén gyakorolhatja. Ezen jogvesztés kikötés alkalmazása esetén Résztvevő nem jogosult kompenzációra vagy kárának, költségeinek megtérítésére.

IV. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldalon esetlegesen megjelenő Szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlott lehetőségek pl. szálláshely vagy szálláshely-megosztó lehetőség megjelenése esetén sem minősül az a Szolgáltató által biztosított vagy közreműködésével elérhető Szolgáltatásnak. Résztvevő/Igénybevevő a Szolgáltatótól teljes független módon élhet a Weboldalon feltüntetett lehetőségekkel, ajánlatokkal; melyekre Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal és kizár ezzel kapcsolatos minden igényt, kompenzációt, kártalanítást, kártérítést. A Weboldalon feltüntetett lehetőségek, ajánlatok Szolgáltatótól függetlenek.

Árváltoztatás jogát fenntartja Szolgáltató.

Szolgáltató számára kiemelt fontosságú cél a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme, az információs önrendelkezési jogok biztosítása. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi, szabályozási előírásoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Részletes információ itt található.

A Szolgáltató bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül törölheti, változtathatja, kiegészítheti a Weboldal és a foglalási rendszer tartalmát. Előfordulhat, hogy karbantartás vagy egyéb okok következtében a weboldal vagy a foglalási felület átmenetileg hozzáférhetetlenné válik, amely miatt semmilyen igény nem támasztható Szolgáltatóval szemben. Az ÁSZF és jelen szabályzatban foglalt feltételek, szabályozás megismerése után az Igénybe vevő/Résztvevő kijelenti, hogy teljes körű tájékoztatást kapott, megismerte, megértette és elfogadta az ÁSZF-et, jelen szabályzatot és a hajózási és hajóstársasági szabályzatait, illetve esetlegesen felmerülő további kérdéseire megfelelő további tájékoztatást, választ kapott. A foglalás kezdeményezésével/indításával az ÁSZF és kapcsolódó szabályzatai fentiek szerint elfogadásra kerültek. Igénybe vevő/Résztvevő kinyilvánítja azon szándékát, hogy vitás kérdéseit elsősorban tárgyalásos úton rendezi.

Jelen szabályzat 2023. december 1. naptól hatályos. Innen tudod letölteni.