fbpx

Nyereményjáték Szabályzat

A „Bálnák: A bolygó őrei” elnevezésű nyereményjáték részvételi- és adatkezelési szabályzata

 1. A játék szervezője
  1.1 A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) Sándor Judit EV (a továbbiakban: Szervező) szervezi.
  A Szervező adatai:
  Székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 8.10/1
  Adószám: 68299695-1-27
  Képviselő: Sándor Judit
  Telefonszám: +36 30 263 1645
  honlap: https://enabalnakkalvagyok.hu
  1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi el.
  1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek az irányadók (a továbbiakban: Játékszabályzat).
 2. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

2.1 A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki

– az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,
– elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait, és teljesíti a Nyereményjátékban előírt feltételeket,
– a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait megadja.

2.2 A Nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, annak munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), illetve ezen személyeknek a Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, családtagjai.

 1. A játék időtartama

A játék 2024. február 28-án 15.00-kor kezdődik és 2024. március 1-én 18.00-ig tart.

 1. A Nyereményjáték leírása

4.1 A Nyereményjátékban az vehet részt, aki a játék időtartama alatt (2024. február 28.– 2024. március 1.) teljesíti az alábbi feltételeket:

 • tag az „Én a bálnákkal vagyok” projekt valamelyik közösségében ezek közül: Instagram vagy Facebook
 • tag az Én a bálnák projekt Hírlevél közösségében

Amennyiben valamelyik feltétel a fentiek közül nem, vagy csak részben teljesül, nem vehet részt a sorsoláson.

4.2 Követővé vagy feliratkozóvá az alábbi felületek egyikén lehet válni:

 • Facebook: www.facebook.com/enabalnakkalvagyok
 • Instagram: www.instagram.com/enabalnakkalvagyok
 • Hírlevél: https://dashboard.mailerlite.com/forms/152938/83249789489120506/share

4.3 A nyeremény 5×2 db mozijegy a „Bálnák: A bolygó őrei” c. film vetítésére. A vetítés helyszíne az Puskin Mozi (1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 18.)  A vetítés időpontja 2024. március 2., szombat 14.00 óra.

4.4 A regisztrációs/feliratkozási adatok helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség a játékban résztvevőt terheli, a pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget.
4.5 A Szervező nem ajánlja a Nyereményjátékban való részvételt harmadik személy által használt adatok (pl. fióknév vagy e-mail cím) megadásával. A Nyereményjátékkal kapcsolatos lakcím, telefonszám és/vagy e-mail cím használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, amelyet a Nyereményjátékban résztvevő tudomásul vesz és elfogad.
4.6 A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért, amelyek Szervezőnek nem róható fel, mint pl. internet kapcsolat megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb.
4.7 A Nyereményjáték szabályszerű működése különösen fontos számunkra. Ezért tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték bármely szakaszában az Ön által elhelyezett képi, szöveges, vagy bármilyen más tartalomért teljes felelősséggel tartozik.
4.8 Amennyiben az elhelyezett tartalom a Nyereményjáték Játékszabályzatának bármely előírását, vagy jogszabályt sért, akkor azt az elhelyezett tartalmat haladéktalanul eltávolítjuk. Az eltávolított tartalmat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az abban meghatározott ideig és célból tároljuk.

5.Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

5.1 Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

 • 5 x 2 db, azaz 5 nyertesnek egyenként 2-2 darab (elektronikus) mozijegy a „Bálnák: A Bolygó őrei” c. premier előtti vetítésre, kisorsolva a 2024. március 1-jén 19.00-kor

5.2 A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye (2400 Dunaújváros, Derkovits u. 8. 10/1).
5.3 A sorsolás a Nyereményjáték zárását követően, 2024. március 1-jén 19.00 órakor történik. A sorsolás a véletlenszerűség elvén működő számítógépes programmal történik.

5.4 A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

5.5 A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.

5.6 A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban szavatosságot nem vállal. A nyereményt átvevő Kitöltő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetlegesen felmerülő kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

5.7 A sorsolást követő 1 órán belül a Szervező értesíti a Nyerteseket a platformnak megfelelő (facebook, instagram ÉS email) üzenetben. A Nyertesek a nyereményüket emailben kérhetik, az elküldött emailre válaszolva.

5.8 A Szervező legfeljebb 2 alkalommal próbálja meg elérni a Nyertest. Amennyiben a Nyertes a Szervező 2. próbálkozására 2 órán belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a nyereményre, a 6. pontban meghatározottak szerint tartaléknyertes lép a helyébe (továbbiakban: Tartaléknyertes vagy Tartaléknyertesek).

5.9 A Nyertes (vagy Tartaléknyertes) köteles a Szervezővel együttműködni és közreműködni a nyeremény megfelelő átvételében.

5.10 Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult, vagy a nyereményt meghatalmazottja veheti át.

5.11 A nyeremények emailben történő kiküldésére legkésőbb 2024. március 2.-án 12 óráig kerül sor. A nyeremények emailben történő kiküldését a Szervező bonyolítja le, saját költségén. A Szervező részére a Nyeremény átvételéhez szükséges email cím téves megadásából eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget. Ezzel kapcsolatos felelősség a Nyereményjátékban résztvevőt terheli.

5.12 A nyereményt a Nyertes, vagy helyette közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont) vagy más, teljes bizonyító erejű, magánokiratban meghatalmazott személy veheti át.

5.13 A Nyertesnek a Szervező kérésére adatainak bemutatásával/beküldésével tudnia kell igazolni, hogy megfelel a jelen Játékszabályzatban meghatározott követelményeknek.

5.14 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje, ha a Program során jelentős mértékű sportszertűtlen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre ad lehetőséget.

5.16 Amennyiben a sorsolás időpontjában nem áll rendelkezésre a sorsoláshoz szükséges adatbázis, a Szervező jogosult a sorsolás időpontját elhalasztani és azt a Játékszabályzatban módosítani.

5.17 A Nyereményjáték résztvevője tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 1. Tartaléknyertes

6.1. A Nyertesekkel egy időben Tartaléknyertesek is kisorsolásra kerülnek.

6.2 A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a Nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kihúzott Tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, és így a promócióból kizárásra kerül.
7. Adózás
7.1 Szervező vállalja, hogy a nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet megfizeti.
7.2 Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a Nyereményjátékban résztvevőt terheli (ide tartozik pl. a Résztvevő irányából indított telefonhívás költsége, stb.).
8. Játékszabályzat módosítása
8.1 Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosításához. Amennyiben a Játékszabályzatot módosítjuk, arról ezen az oldalon keresztül: www.enabalnakkalvagyok.hu/nyeremenyjatekszabalyzat tájékoztatjuk. Amennyiben a módosítást követően nem vonja vissza hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor a módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekintjük. Amennyiben a játékszabályzat módosítását követően módosítja vagy visszavonja hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor jelen Játékszabályzat erre vonatkozó rendelkezései szerint járunk el.
9. Egyéb rendelkezések
9.1 A Szervező a Nyereményjátékban a Résztvevők személyes adatainak adatkezelője. A Játékosok személyes adatait a Szervező csak a Nyereményjáték lebonyolításához gyűjti és dolgozza fel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének rendelkezései szerint.
9.2 A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megerősítik, hogy teljes mértékben tisztában vannak a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és nyilatkoznak arról, hogy azzal egyetértenek.

A Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a kötelezettséget, hogy a jelen előírásokat betartják.